Tilbage

 

                   

                          Tilbage til forsiden                                                                                        beleza.dk © 2008                    

 

 

 

 Udstillings regler for Den Danske Hundeforening

 

 

 

 

Alle hunde med en, af DDH anerkendt stambog, kan deltage. Der opkræves ikke ekstra gebyr for ikke medlem af DDH.

Hunde der er hale kuperede født efter den 01.06.1996 kan ikke/ må ikke udstilles i Danmark. (Dyreværnsloven § 11 stk.3)

Hunde skal tilmeldes med navnet der er påført i hundens stambog.

Den der forsætligt opgiver falske eller forkerte oplysninger om sin hund bortvises fra udstillinger og evt. præmieringer fratages hunden.

Kastrerede eller steriliserede hunde kan ikke deltage.
Kryptocide hunde kan ikke bedømmes.

Procedurefejl skal fremlægges udstillingslederen på dagen, som herefter klarlægger sagen.

Beviser på beståede prøver og evt. titler, stambog og vaccinations attest, hvoraf det fremgår at hunden er vaccineret mod hundesyge, leverbetændelse og parvovirus  skal medbringes på udstillingen og fremvises på forlangende.

 

Hundeejeren er ansvarlig for alle skader, som hunden måtte anrette på udstillingsområdet.

 

Anmeldelse
Ved anmeldelse forpligter man sig til at betale udstillingsgebyret, ligeledes anerkender man i den forbindelse udstillingsreglementet og præmiesystemet.

Tilmeldinger kan ikke trækkes tilbage.

Udstillingsledelsen kan uden begrundelse afvise tilmeldinger.

Alle tilmeldte hunde på Internationale udstillinger indskrives i katalog. Dette gælder dog ikke hunde, der er tilmeldt efter sidste anmeldelses frist. Ved tilmeldinger der modtages senere end sidste anmeldelses frist, eller på dagen, beregnes ekstra gebyr.

På Nationale udstillinger kan der tilmeldes forinden, eller på dagen uden ekstra gebyr.

Ubønhørlig optræden, eller chikane af ringpersonale eller andre, medfører øjeblikkelig bortvisning fra udstillingsområdet, og alle evt. opnåede præmier annulleres.

Det er udstillerens ansvar at hunden møder rettidig til bedømmelse i ringen.

Dommere må ikke bedømme egne hunde, eller hunde der indenfor de sidste 6 mdr. har været i vedkommendes eje.


Indskrivning
Hunde der skal deltage på udstillingen skal møde senest ½ time før bedømmelserne starter. Tiden er offentlig gjort på tilmeldingen.


Syge hunde
Syge hunde eller hunde der mistænkes for at viderebringe smitte afvises.
Det gælder ligeledes for hunde der er utøjsplaget.

 

Løbske tæver skal holdes skarpt adskilt fra andre udstillere.


Dommerkritik
Alle hunde undtagen opdrætsklasser og koppel klasser, modtager efter kvalitetsbedømmelse en skriftlig dommerkritik.

På dommerkritikken fremgår det hvilken præmiering hunden har opnået.
Dommerens dom er inappellabel.


Rækkeplacering
Efter kvalitetsbedømmelsen i hver klasse, dannes vinderklassen.
Kun hunde der har opnået 1.præmie kan deltage i denne.

1.Vinderen kan efter dommerens skøn tildeles CACIB på Internationale , og CAC på nationale udstillinger
2. 3. og 4 placeres i rækkefølge

 

Til toppen